1. PRZEPISY OGÓLNE

Poniższe warunki regulują prawa i obowiązki stron wynikające z umowy kupna zawartej pomiędzy sprzedającym: DELAB, s.r.o., nr ID: 53 548 256, Železniční 1534, Senica 905 01, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym, nr wkładki: 48400/T (zwana dalej „Sprzedającym”) i Kupujący. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i sprzedaż towarów na stronie e-sklepu Sprzedawcy.

Dane kontaktowe sprzedającego:

DELAB, s.r.o., nr identyfikacyjny: 53 548 256, Železničná 1534, Senica 905 01, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Okręgowego w Trnavie, dział: sro, nr wkładki: 48400/T

ID: 2121414922

NUMER VAT: SK2121414922

Nazwa firmy: Železničná 1534, Senica 905 01

Telefon: +421 949 833 255

Email: hello@delab.sk

Organ nadzoru:

Słowacka Inspekcja Handlowa (SOI)

Inspektorat SOI dla regionu Trnava

Pekárská 23, 917 01 Trnava 1

Wydział Nadzoru

tt@soi.sk

Tel. nr 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax nr 033/321 25 23

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podávanie-podnětů-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.1 Niniejsze Warunki sprzedaży i reklamacji, w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia Umowy sprzedaży, stanowią integralną część Umowy sprzedaży. W przypadku zawarcia umowy kupna w formie pisemnej, w której uzgodniono warunki odbiegające od niniejszego Regulaminu, postanowienia umowy kupna mają pierwszeństwo przed niniejszym Regulaminem. Nowo uzgodnione warunki nie mogą być sprzeczne z innymi przepisami prawa (skrócenie okresu zwrotu, okresu gwarancji itp.).

1.2 Na potrzeby niniejszych Warunków Sprzedaży i Reklamacji umowa dodatkowa oznacza umowę, w której Kupujący nabywa towar lub otrzymuje usługę, która jest związana z przedmiotem danej umowy sprzedaży, o ile towar lub usługa są dostarczane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie ich umowy.

1.3 Wyświetlana cena zakupu towarów na dowolnej stronie e-commerce prowadzonej przez Sprzedawcę zawiera podatek od wartości dodanej w wysokości określonej zgodnie z obowiązującym prawem czeskim. Nie zawiera ceny za transport towaru ani innych usług opcjonalnych. Wszystkie wyprzedaże i inne promocje obowiązują do wyczerpania zapasów, chyba że dla danego towaru podano inaczej.

1.4 Sprzedawca ma prawo do korekty ceny sprzedaży towaru, która jest wskazana na stronie e-sklepu, w każdym momencie funkcjonowania Sprzedawcy. Zmiana taka nie dotyczy umów kupna-sprzedaży zawartych przed zmianą ceny, niezależnie od tego, że towar nie został jeszcze dostarczony.

1.5 Ryzyko związane z bezpieczeństwem dotyczy wszystkich produktów w naszym sklepie internetowym. Wszystkie produkty i ich zastosowanie mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia lub mienia użytkownika. Zgadzając się na warunki, akceptujesz, że używanie i posiadanie wymienionych produktów stwarza zagrożenie bezpieczeństwa, co w pełni akceptujesz. Zamawiając i/lub korzystając z produktów z naszego e-sklepu, akceptujesz, że zostałeś w pełni poinformowany o wymienionych zagrożeniach, które mogą obejmować ryzyko choroby, urazu, niepełnosprawności lub nawet śmierci. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje, jakie mogą wyniknąć z zamówienia i/lub korzystania z produktów z naszego e-sklepu.

1.6 Przed jakimkolwiek użyciem produktu z naszego eCommerce, produkt musi być bezpiecznie przetestowany. Jeśli użytkownik nie jest pewien, jak prawidłowo przetestować produkt, prosimy, aby nie używał produktu i poinformował nas o tym fakcie.

1.7 Firma prowadząca e-sklep nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody powstałe w wyniku użytkowania produktów zakupionych w naszym e-sklepie, niezależnie od tego, czy nabywca lub osoba trzecia użyła produktów prawidłowo lub nieprawidłowo. To wyłączenie ma zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

1.8 W przypadku roszczeń z tytułu odpowiedzialności wobec firmy. Spółka ogranicza swoją odpowiedzialność za szkody do trzykrotności wartości rynkowej produktu.

1.9 Firma prowadząca e-sklep stara się zapewnić jak najbardziej szczegółowe i dokładne opisy i zdjęcia produktów. Firma nie może jednak zagwarantować pełnej dokładności informacji o produktach i zdjęć. Mogą wystąpić niewielkie różnice w opakowaniu, ponieważ niektóre produkty mogą pochodzić od różnych dostawców, ale wspomniane różnice w żaden sposób nie wpływają na jakość lub funkcjonalność produktów sprzedawanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.

2. SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

2.1 Umowa kupna zawierana jest na podstawie propozycji przesłanej przez Kupującego do Sprzedawcy w formie wypełnionego i złożonego formularza za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy, na którą Kupujący przesłał propozycję jej zawarcia. Przedmiotem umowy jest przeniesienie własności towarów wskazanych przez Kupującego za wynagrodzeniem za cenę zakupu i na warunkach określonych w niniejszym zamówieniu (zwanym dalej „Zamówieniem”).

2.2 Po złożeniu Zamówienia na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy zostanie wysłana automatycznie wygenerowana wiadomość potwierdzająca otrzymanie Zamówienia (zwana dalej „Potwierdzeniem Dostarczenia Zamówienia”). W razie potrzeby wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Zamówienia Kupującego mogą zostać przesłane na adres e-mail Kupującego.

2.3 Potwierdzenie wysyłki zamówienia zawiera informację, że Sprzedawca otrzymał zamówienie i jest jednocześnie przyjęciem propozycji zawarcia umowy kupna-sprzedaży (dalej „przyjęcie zamówienia”).

2.4 Treść Przyjęcia Zamówienia będzie zawierać nazwę i specyfikację towarów, których sprzedaż jest przedmiotem Umowy Kupna, szczegóły dotyczące ceny towarów i/lub innych usług, szczegóły dotyczące prawdopodobnego czasu dostawy towarów, nazwę i szczegóły dotyczące miejsca, w którym towary mają być dostarczone oraz szczegóły dotyczące warunków, sposobu ceny i terminu transportu towarów do uzgodnionego miejsca dostawy dla Kupującego, a także dane dotyczące Sprzedającego, takie jak nazwa firmy, siedziba, numer rejestracyjny i tym podobne. Zawiadomienie może zawierać również inne niezbędne informacje.

2.5 Zawarcie Umowy kupna następuje po otrzymaniu akceptacji zamówienia w formie elektronicznej lub pisemnej.

2.6 Sprzedawca w sposób jasny, jednoznaczny, zrozumiały i nie budzący wątpliwości poinformuje Kupującego o przedkontraktowych informacjach dotyczących warunków reklamacyjnych, płatniczych, handlowych, transportowych i innych przed wysłaniem zamówienia przez:

głównych cechach towaru lub charakterze usługi w zakresie odpowiadającym użytym środkom komunikacji oraz o towarze lub usłudze informowanym na odpowiedniej stronie katalogowej e-sklepu Sprzedawcy,

nazwę i siedzibę Sprzedawcy na odpowiedniej podstronie e-sklepu Sprzedawcy oraz w nr 1 niniejszego Regulaminu i Reklamy, które znajdują się na odpowiedniej podstronie e-sklepu Sprzedawcy,

numer telefonu Sprzedawcy oraz inne dane istotne dla kontaktu Kupującego ze Sprzedawcą, w szczególności adres e-mail i numer faksu Sprzedawcy, jeżeli Sprzedawca podał je na odpowiedniej podstronie e-sklepu Sprzedawcy oraz w nr 1 niniejszych Warunków Sprzedaży i Reklamacji, które znajdują się na odpowiedniej podstronie e-sklepu Sprzedawcy,

o adresie Sprzedawcy, pod którym Kupujący może złożyć reklamację towaru lub usługi, złożyć skargę lub złożyć inne zażalenie informuje art. 1 niniejszego Regulaminu, który znajduje się na odpowiedniej podstronie e-sklepu Sprzedawcy,

całkowitą cenę towaru lub usługi, w tym podatek od towarów i usług oraz wszelkie inne podatki, a jeżeli ze względu na charakter towaru lub usługi nie można z góry rozsądnie określić ceny, sposób jej obliczenia, jak również koszty transportu, dostawy, wysyłki oraz inne koszty i opłaty , a jeżeli takich kosztów i opłat nie można z góry określić, fakt, że Kupujący będzie zobowiązany do ich poniesienia, poinformowany na odpowiedniej stronie katalogowej e-sklepu Sprzedawcy,

warunki płatności, warunki dostawy, czas, w jakim Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar lub wykonać usługę, informacje o procedurach składania i rozpatrywania skarg, reklamacji i sugestii Kupującego, poinformowane w odpowiednich artykułach niniejszego Regulaminu, które znajdują się na odpowiedniej podstronie e-sklepu Sprzedawcy,

informacji o prawie Kupującego do odstąpienia od Umowy sprzedaży, warunkach, terminie i trybie wykonania prawa do odstąpienia od Umowy w art. 3.10 niniejszego Regulaminu, które znajdują się na odpowiedniej podstronie e-sklepu Sprzedawcy,

udostępnienie formularza odstąpienia od umowy w nr 10 oraz w załączniku do niniejszego regulaminu, które znajdują się na odpowiedniej podstronie e-sklepu Sprzedawcy; Sprzedawca udostępnił również sam formularz odstąpienia od umowy w załączniku do niniejszego regulaminu, który znajduje się na odpowiedniej podstronie e-sklepu Sprzedawcy

o informację, że w przypadku odstąpienia przez Kupującego od Umowy kupna, Kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru do Sprzedawcy zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 3 ustawy nr 102/2014 Dz. U. O ochronie konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedawcy oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw (zwana dalej „Ustawą o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość”), a także w przypadku odstąpienia przez niego od umowy sprzedaży oraz kosztów zwrotu towaru, który ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany pocztą poinformowany w art. 10 niniejszego Regulaminu, który znajduje się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy,

obowiązek Kupującego do zapłaty Sprzedawcy ceny za faktycznie spełnione świadczenie zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość, jeżeli Kupujący odstąpi od umowy o świadczenie usług po udzieleniu Sprzedawcy wyraźnej zgody zgodnie z art. 4 ust. 6 ustawy o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość poinformowanej w art. 2 ust. 10 niniejszego Regulaminu, który znajduje się na odpowiedniej podstronie e-sklepu Sprzedawcy,

o okolicznościach, w których kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy informuje artykuł 10 niniejszych warunków, które znajdują się na odpowiedniej podstronie e-sklepu sprzedawcy,

pouczenie o odpowiedzialności Sprzedawcy za wady towarów lub usług na podstawie § 622 i 623 Kodeksu cywilnego znajduje się w art. 622.8 niniejszego Regulaminu, który znajduje się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedawcy,

istnienie i szczegóły gwarancji udzielonej przez producenta lub sprzedawcę według surowszych zasad niż określone w art. 502 kodeksu cywilnego, jeśli są one udzielane przez producenta lub sprzedawcę, a także informacje o istnieniu i warunkach pomocy i usług świadczonych kupującemu po sprzedaży towaru lub wykonaniu usługi, jeśli o takiej pomocy informuje odpowiednia strona katalogowa e-sklepu sprzedawcy oraz art. 502. 9 niniejszych warunków sprzedaży i reklamy, które znajdują się na odpowiedniej podstronie e-sklepu sprzedawcy,

istnieniu odpowiednich kodeksów postępowania, do których przestrzegania zobowiązał się Sprzedawca oraz sposobie, w jaki Kupujący może się z nimi zapoznać lub uzyskać ich tekst, poinformowany na odpowiedniej stronie katalogowej e-sklepu Sprzedawcy,

czas trwania umowy – w przypadku umowy na czas określony; w przypadku umowy na czas nieokreślony lub umowy, która ulega automatycznemu przedłużeniu – informacja o warunkach rozwiązania umowy na odpowiedniej stronie katalogowej sklepu internetowego Sprzedawcy oraz w niniejszych warunkach sprzedaży i reklamy, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedawcy,

minimalny czas trwania zobowiązań Kupującego wynikających z Umowy sprzedaży, jeżeli Umowa sprzedaży implikuje takie zobowiązanie dla Kupującego, na odpowiedniej stronie katalogowej e-sklepu Sprzedawcy oraz w niniejszym Regulaminie, który znajduje się na odpowiedniej podstronie e-sklepu Sprzedawcy,

obowiązek Kupującego do wpłacenia kaucji lub udzielenia innego zabezpieczenia finansowego na żądanie Sprzedawcy oraz warunki mające zastosowanie do jego udzielenia, jeżeli z Umowy sprzedaży wynika taki obowiązek dla Kupującego, został poinformowany na odpowiedniej stronie katalogowej sklepu internetowego Sprzedawcy oraz w niniejszym Regulaminie, który znajduje się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedawcy,

funkcjonalności, w tym stosowanych technicznych środków ochrony służących zabezpieczeniu treści elektronicznych, o ile mają zastosowanie, poinformowanych na odpowiedniej stronie katalogowej e-sklepu Sprzedawcy oraz w niniejszym Regulaminie, który znajduje się na odpowiedniej podstronie e-sklepu Sprzedawcy,

kompatybilność Treści Elektronicznej ze sprzętem i oprogramowaniem znanym lub w uzasadniony sposób oczekiwanym przez Sprzedawcę, jeśli dotyczy, na odpowiedniej stronie katalogowej strony e-sklepu Sprzedawcy oraz w niniejszych warunkach sprzedaży i reklamacji, które znajdują się na odpowiedniej podstronie strony e-sklepu Sprzedawcy,

możliwości i warunkach pozasądowego rozstrzygania sporów za pośrednictwem alternatywnego systemu rozwiązywania sporów, jeżeli Sprzedawca zobowiązał się do korzystania z takiego systemu, na odpowiedniej stronie katalogowej sklepu internetowego Sprzedawcy oraz w niniejszym regulaminie sprzedaży i reklamy, który znajduje się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedawcy,

czynności niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży poprzez opisanie tych niezbędnych czynności w niniejszych warunkach sprzedaży i reklamacji, które znajdują się na odpowiedniej podstronie strony e-sklepu Sprzedawcy,

że Umowa kupna będzie przechowywana w formie elektronicznej u Sprzedawcy i jest dostępna dla Kupującego po złożeniu przez niego pisemnego żądania na odpowiedniej stronie katalogowej sklepu internetowego Sprzedawcy oraz w niniejszym Regulaminie, który znajduje się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedawcy,

o tym, że językiem oferowanym do zawarcia Umowy jest język słowacki, informuje się na odpowiedniej stronie katalogowej sklepu internetowego Sprzedawcy oraz w niniejszych warunkach sprzedaży i reklamacji, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedawcy.

2.7 Jeżeli Sprzedający nie spełnił swojego obowiązku informacyjnego zgodnie z punktem 2.6 (e) niniejszych Warunków, Kupujący nie jest zobowiązany do zapłaty tych dodatkowych kosztów lub opłat.

3. PRAWA I OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY

3.1 Sprzedawca powinien:

(a) w przypadku potwierdzenia zamówienia w drodze przyjęcia, Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu towar w uzgodnionej ilości, terminie, jakości oraz opakować go i zapewnić jego transport w sposób niezbędny do jego zachowania i ochrony,
b) zapewnić, że dostarczony towar jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa czeskiego,
c) przesłania potwierdzenia zawarcia umowy kupna na trwałym nośniku, np. poprzez e-mail. Potwierdzenie musi zostać wysłane niezwłocznie i musi zawierać wszystkie informacje określone w punkcie 2.6, w tym formularz odstąpienia od umowy.
d) nie później niż razem z towarem przekazać Kupującemu w formie elektronicznej lub pisemnej wszystkie niezbędne dokumenty do odbioru i użytkowania zakupionego towaru, jak również inne dokumenty wymagane przez obowiązujące przepisy prawne Republiki Czeskiej, takie jak instrukcje w języku czeskim, dowód dostawy, karta gwarancyjna i dokument podatkowy.

3.2 Sprzedawca ma prawo do właściwej i terminowej zapłaty przez Kupującego ceny zakupu za dostarczony towar.

3.3 W przypadku niedostępności towaru lub braku towaru w magazynie, Sprzedawca nie jest w stanie dostarczyć towaru Kupującemu w terminie uzgodnionym w Umowie kupna, określonym w niniejszych Warunkach lub po uzgodnionej cenie zakupu, obowiązkiem Sprzedawcy jest zaoferowanie Kupującemu świadczenia zastępczego lub możliwość odstąpienia od Umowy kupna dla Kupującego (anulowanie zamówienia). Odstąpienie od umowy kupna lub anulowanie zamówienia jest możliwe poprzez wysłanie e-maila do kupującego. W przypadku zapłaty ceny zakupu lub jej części przez Kupującego, Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu wszystkich płatności, a tym samym zapłaconej już ceny zakupu lub jej części, w tym kosztów transportu, dostawy i wysyłki oraz innych kosztów i opłat w terminie 14 dni od daty doręczenia Kupującemu e-maila o odstąpieniu od umowy kupna lub anulowaniu zamówienia na wskazane przez niego konto, chyba że strony postanowią inaczej. W przypadku zapłaty przez kupującego ceny zakupu lub jej części, sprzedający zobowiązany jest do zwrotu zapłaconej już ceny zakupu lub jej części w terminie 14 dni od daty doręczenia kupującemu odstąpienia od umowy kupna.

4.  PRAWA I OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO

4.1 Sprzedawca poinformował Kupującego o obowiązku zapłaty Ceny Zakupu. Obowiązek ten jest częścią zamówienia.

4.2 Prawa Kupującego: Kupujący ma prawo do dostawy towaru w ilości, jakości, czasie i miejscu uzgodnionym przez strony.

4.3 Obowiązki Kupującego:

(a) zapłaci Sprzedawcy uzgodnioną cenę zakupu w ustalonym terminie płatności, w tym koszty dostawy zamówionego towaru,
b) odebrać zamówione i dostarczone towary
c) potwierdzić odbiór towaru w dowodzie dostawy swoim podpisem lub podpisem osoby upoważnionej.

5. WARUNKI DOSTAWY I PŁATNOŚCI

5.1 Przy każdym towarze na stronie e-sklepu podana jest zwykła dostępność towaru oraz termin jego wysyłki.

5.2 Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzecz Kupującemu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy kupna, chyba że w umowie kupna uzgodniono inaczej. Jeżeli Sprzedawca nie wywiązał się z tego obowiązku, Kupujący może wezwać Sprzedawcę do dostarczenia rzeczy w rozsądnym dodatkowym terminie określonym przez Kupującego. Jeżeli przedmiot nie zostanie dostarczony nawet w tym dodatkowym rozsądnym terminie, kupujący ma prawo odstąpić od umowy.

5.3 Sprzedawca ma prawo wezwać Kupującego do odbioru towarów nawet przed upływem terminu dostawy uzgodnionego w umowie kupna.

5.4 Kupujący zobowiązany jest do odbioru Towarów w uzgodnionym miejscu, zgodnie z Umową Sprzedaży lub w inny sposób w czasie poprzedzającym dostawę Towarów („Miejsce”). Kupujący zobowiązany jest do odbioru Towarów w przedziale czasowym uzgodnionym przez Sprzedającego lub jego przedstawiciela wyznaczonego do dostawy Towarów i Kupującego w Umowie Sprzedaży lub w inny sposób w czasie poprzedzającym dostawę Towarów („Przedział czasowy”).

5.5 Jeżeli Sprzedawca dostarczy Kupującemu Towar w miejscu i w Czasie, obowiązkiem Kupującego jest osobiste odebranie Towaru lub zorganizowanie odbioru Towaru przez osobę upoważnioną przez Kupującego. Kupujący zobowiązany jest do podpisania protokołu zapłaty ceny zakupu, dostawy i przekazania towaru. Obowiązkiem osoby trzeciej upoważnionej do odbioru towaru jest przekazanie sprzedawcy kopii przyjęcia zamówienia. Towar uważa się za dostarczony z chwilą wydania go Kupującemu. Dostawa towaru do Kupującego oznacza dostarczenie towaru do Miejsca, jego odbiór przez Kupującego lub osobę trzecią upoważnioną przez Kupującego oraz podpisanie protokołu zapłaty ceny zakupu oraz dostawy i przekazania towaru przez Kupującego lub osobę trzecią upoważnioną przez Kupującego.

5.6 Kupujący może zbadać zawartość przesyłki, opakowanie Towaru oraz Towar, bezpośrednio po dostawie w obecności przedstawiciela Sprzedawcy, np. kuriera. W przypadku stwierdzenia wady towaru, obowiązkiem przedstawiciela Sprzedawcy jest umożliwienie Kupującemu sporządzenia protokołu dotyczącego charakteru i zakresu wady towaru, którego prawidłowość zostanie potwierdzona przez przedstawiciela Sprzedawcy. Z tak sporządzonym i dostarczonym Sprzedawcy protokołem Kupujący może odmówić przyjęcia dostarczonego wadliwego towaru lub potwierdzić dostawę wadliwego towaru, a następnie zgodnie z art. 8 niniejszych Warunków Sprzedaży i Reklamacji dochodzić od Sprzedawcy lub osoby przez niego wyznaczonej roszczeń z tytułu wad towaru. Jeżeli Kupujący odmówi przyjęcia dostarczonego wadliwego towaru, wszystkie uzasadnione koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy ponosi Sprzedawca.

5.7 W przypadku niedostarczenia towaru przez Sprzedawcę, Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie określonym w punkcie 5.2 niniejszych Warunków, a Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu zapłaconej już Ceny zakupu lub jej części w terminie 14 dni od momentu doręczenia odstąpienia od Umowy sprzedaży. Środki te zostaną przekazane na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.

6.  CENA ZAKUPU

6.1 Cena zakupu za towary uzgodnione w umowie kupna pomiędzy kupującym a sprzedającym jest podana w przyjęciu zamówienia (zwana dalej „ceną zakupu”). W przypadku, gdy Cena Zakupu podana w Potwierdzeniu Zamówienia będzie wyższa niż cena za identyczne towary podana w ofercie e-sklepu w momencie składania zamówienia przez Kupującego, Sprzedawca doręczy Kupującemu wiadomość elektroniczną informującą o ofercie nowej Ceny Zakupu w innej wysokości, co będzie uważane za propozycję Sprzedawcy zawarcia nowej Umowy Zakupu, która dla ważnego zawarcia Umowy Zakupu musi być wyraźnie potwierdzona przez Kupującego drogą elektroniczną lub pisemną.

6.2 Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Sprzedawcy ceny zakupu wraz z kosztami dostawy towaru gotówką lub kartą kredytową przy osobistym odbiorze towaru, gotówką przy odbiorze w miejscu dostawy towaru lub przelewem na konto Sprzedawcy wskazane w przyjęciu zamówienia lub na stronie internetowej Sprzedawcy w czasie poprzedzającym odbiór towaru.

6.3 W przypadku zapłaty ceny zakupu przelewem na konto Sprzedawcy, za datę zapłaty uważa się moment, w którym pełna cena zakupu została zaksięgowana na koncie Sprzedawcy.

6.4 Kupujący jest zobowiązany do zapłacenia Sprzedającemu ceny zakupu za uzgodniony towar w terminie zgodnym z umową kupna, ale najpóźniej w momencie otrzymania towaru.

6.5 Sprzedawca jest uprawniony do odmowy wydania towaru Kupującemu, jeżeli Kupujący nie zapłaci Sprzedawcy pełnej ceny zakupu do czasu dostarczenia towaru do Zakładu, a strony nie uzgodniły, że cena zakupu za towar zostanie zapłacona w ratach.

6.6 Instalacja, usunięcie Towarów i związane z tym koszty nie są zawarte w Cenie Zakupu i Sprzedawca nie jest zobowiązany do świadczenia tych usług na rzecz Kupującego.

7.  WEJŚCIE W POSIADANIE I PRZENIESIENIE RYZYKA USZKODZENIA TOWARU

7.1 Prawo własności do towarów kupujący nabywa dopiero po zapłaceniu pełnej ceny zakupu za towary.

7.2 Ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą odbioru towaru przez Kupującego lub osobę trzecią upoważnioną przez Kupującego od Sprzedawcy lub od przedstawiciela Sprzedawcy upoważnionego do dostarczenia towaru, a jeżeli Kupujący nie uczyni tego w terminie, z chwilą, gdy Sprzedawca umożliwi Kupującemu zbycie towaru, a Kupujący nie obejmie go w posiadanie.

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE (GWARANCJA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY, ROSZCZENIA)

8.1 Kupujący ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady, w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób, jeżeli jest to wada towaru, którą można usunąć. Sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia wady bez zbędnej zwłoki.

8.2 Zamiast usunięcia wady Kupujący może żądać wymiany towaru lub, jeśli wada dotyczy tylko pewnej części towaru, wymiany tej części, chyba że pociąga to za sobą dla Sprzedawcy koszty nieproporcjonalne w stosunku do ceny towaru lub wagi wady.

8.3 Sprzedawca może zawsze wymienić wadliwy towar na towar bez wad, chyba że spowoduje to poważne niedogodności dla Kupującego.

8.4 W przypadku wystąpienia wady towaru, której nie można usunąć i która uniemożliwia prawidłowe użytkowanie towaru jako rzeczy niewadliwej, kupujący ma prawo do wymiany towaru lub ma prawo do odstąpienia od umowy kupna. Te same uprawnienia przysługują kupującemu, jeżeli wady nadają się do usunięcia, ale jeżeli kupujący nie może prawidłowo korzystać z towaru z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad.

8.5 W przypadku innych nieusuwalnych wad, kupującemu przysługuje rozsądny upust od ceny towaru.

8.6 Sprzedawca poinformował Kupującego o uprawnieniach wynikających z § 622 Kodeksu cywilnego (punkty 8.1 – 8.3 niniejszego Regulaminu) oraz o uprawnieniach wynikających z § 623 Kodeksu cywilnego (punkty 8.4 – 8.5 niniejszego Regulaminu) poprzez umieszczenie niniejszego Regulaminu na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedawcy, a Kupujący miał możliwość zapoznania się z nim w czasie poprzedzającym wysłanie zamówienia.

8.7 Kupujący jest zobowiązany do złożenia reklamacji u Sprzedawcy lub osoby wyznaczonej. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towaru w rozumieniu obowiązującego prawa czeskiego. Informacje o miejscach serwisowych i wyznaczonych osobach do obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej Sprzedawca przekaże Kupującemu na odwrocie karty gwarancyjnej lub na żądanie telefoniczne lub mailowe.

8.8. Kupujący został należycie zapoznany z procedurą reklamacyjną i poinformowany o warunkach i sposobie reklamacji towaru, w tym o informacji, gdzie można złożyć reklamację, oraz o realizacji środków gwarancyjnych zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. 1 ustawy nr 250/2007 Dz. U. o ochronie konsumentów i zmieniającej ustawę Słowackiej Rady Narodowej nr. 372/1990 Sb. o wykroczeniach, w brzmieniu późniejszym (dalej jako „ustawa”) w czasie przed zawarciem umowy kupna poprzez umieszczenie niniejszych warunków i warunków reklamacji na odpowiedniej podstronie e-sklepu Sprzedawcy, a Kupujący miał możliwość zapoznania się z nimi w czasie przed wysłaniem zamówienia.

8.9 Towary nabyte przez Kupującego od Sprzedawcy w formie e-sklepu na stronie e-sklepu Sprzedawcy podlegają Procedurze Reklamacyjnej.

8.10 Jeżeli towar ma wady, za które odpowiada producent, dostawca lub sprzedawca, jest objęty gwarancją i został zakupiony u sprzedawcy, kupujący ma prawo dochodzić od sprzedawcy odpowiedzialności za wady towaru.

8.11. Jeżeli Towar jest wadliwy, Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w lokalu Sprzedawcy zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 2 Ustawy poprzez dostarczenie Towaru do lokalu Sprzedawcy i dostarczenie Sprzedawcy wyrażenia przez Kupującego zamiaru skorzystania z prawa przysługującego mu na podstawie pkt 8.1-8.5 niniejszych Warunków sprzedaży i reklamacji („Zawiadomienie o reklamacji”), np. w formie wypełnionego Formularza reklamacyjnego, który znajduje się na odpowiedniej podstronie e-sklepu Sprzedawcy. Sprzedawca zaleca ubezpieczenie towaru przy wysyłaniu go do reklamacji. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. Kupujący jest zobowiązany do podania w zawiadomieniu o reklamacji zgodnie z prawdą wszystkich wymaganych informacji, w szczególności do dokładnego wskazania rodzaju i zakresu wady towaru; Kupujący powinien również wskazać, którego z uprawnień wynikających z § 622 i 633 Kodeksu cywilnego się domaga. Kupujący ma prawo złożyć reklamację u osoby upoważnionej przez producenta towaru do dokonywania napraw gwarancyjnych (zwanej dalej „osobą wyznaczoną”). Lista osób wyznaczonych zawarta jest w karcie gwarancyjnej lub przesłana Kupującemu przez Sprzedawcę na jego prośbę.

8.12. Procedura reklamacyjna dotycząca towarów, które mogą być dostarczone do Sprzedawcy rozpoczyna się w dniu, w którym spełnione są łącznie wszystkie następujące warunki:

(a) doręczenie Sprzedawcy zawiadomienia o roszczeniu przez Kupującego
b) dostarczenia reklamowanego przez Kupującego towaru do Sprzedawcy lub osoby do tego wyznaczonej
(c) dostarczenia Sprzedawcy kodów dostępu, haseł itp. do reklamowanych towarów, jeżeli takie informacje są niezbędne do prawidłowego rozstrzygnięcia reklamacji

8.13. Jeżeli przedmiotem reklamacji jest towar, który nie może być obiektywnie dostarczony do Sprzedawcy lub który jest zamocowany, Kupujący, oprócz spełnienia warunków wynikających z pkt 8.12 a) ac) niniejszych Reklamacji i Warunków, zapewni wszelką niezbędną pomoc w celu przeprowadzenia kontroli reklamowanego towaru przez Sprzedawcę lub osobę trzecią wyznaczoną przez Sprzedawcę. Postępowanie reklamacyjne dotyczące towarów, których nie można obiektywnie wydać Sprzedawcy lub które są zamocowane, rozpoczyna się w dniu, w którym przeprowadzono kontrolę towarów zgodnie ze zdaniem pierwszym. Jeżeli jednak Sprzedawca lub osoba trzecia wyznaczona przez Sprzedawcę nie zorganizuje inspekcji w rozsądnym terminie, ale nie później niż w ciągu 10 dni od doręczenia Sprzedawcy zawiadomienia o reklamacji, postępowanie reklamacyjne rozpoczyna się w dniu doręczenia Sprzedawcy zawiadomienia o reklamacji.

8.14. Sprzedawca lub wyznaczona osoba wyda Kupującemu potwierdzenie reklamacji w odpowiedniej, wybranej przez Sprzedawcę formie. w formie mailowej lub pisemnej, w którym Sprzedawca dokładnie określi zgłaszane wady towaru i ponownie pouczy Konsumenta o jego prawach wynikających z punktu 8. 1. do 8.3. niniejszych Warunków Sprzedaży i Reklamacji (§ 622 Kodeksu Cywilnego) oraz prawa wynikające z § 8.4. do 8.5. niniejszych Warunków Sprzedaży i Reklamacji (§ 623 Kodeksu Cywilnego). W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków porozumiewania się na odległość, Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie doręczyć Kupującemu potwierdzenie roszczenia; jeżeli niezwłoczne doręczenie potwierdzenia nie jest możliwe, należy je doręczyć bez zbędnej zwłoki, najpóźniej jednak wraz z dowodem zaspokojenia roszczenia; potwierdzenie roszczenia nie musi być doręczone, jeżeli Kupujący może udowodnić roszczenie w inny sposób.

8.15. Kupujący jest uprawniony do podjęcia decyzji, z którego ze swoich uprawnień w rozumieniu § 622 i 623 Kodeksu cywilnego korzysta, a także jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia Sprzedawcy informacji o swojej decyzji. Na podstawie decyzji kupującego, z którego z uprawnień w rozumieniu art. 622 i art. 623 Kodeksu cywilnego korzysta, sprzedawca lub wyznaczona osoba zobowiązani są do określenia sposobu załatwienia reklamacji zgodnie z art. 2 lit. m ustawy niezwłocznie, w bardziej skomplikowanych przypadkach w terminie 3 dni od rozpoczęcia procedury reklamacyjnej, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy wymagana jest kompleksowa ocena techniczna stanu towaru, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wydania reklamowanego towaru. Po ustaleniu sposobu załatwienia reklamacji sprzedawca lub wyznaczona osoba załatwia reklamację niezwłocznie, w uzasadnionych przypadkach reklamacja może być załatwiona później. Dochodzenie roszczeń nie może jednak trwać dłużej niż 30 dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli Sprzedawca wejdzie w posiadanie przedmiotu reklamacji w dniu późniejszym niż dzień złożenia reklamacji, bieg terminów rozpatrywania reklamacji zgodnie z niniejszym paragrafem rozpoczyna się od dnia wejścia przez Sprzedawcę w posiadanie przedmiotu reklamacji; nie później jednak niż od dnia, w którym Sprzedawca uniemożliwia lub utrudnia Sprzedawcy wejście w posiadanie przedmiotu reklamacji. Po upływie terminu do rozpatrzenia reklamacji konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub wymiany produktu na nowy.

8.16. Jeżeli Kupujący zgłosił roszczenie w ciągu pierwszych 12 miesięcy od zawarcia Umowy sprzedaży, Sprzedawca może rozstrzygnąć o roszczeniu poprzez jego oddalenie wyłącznie na podstawie opinii eksperta lub opinii wydanej przez osobę upoważnioną, notyfikowaną lub akredytowaną albo opinii osoby wyznaczonej (dalej „ekspertyza”). Niezależnie od wyniku ekspertyzy, Sprzedawca nie może żądać od Kupującego pokrycia kosztów ekspertyzy ani żadnych innych kosztów związanych z ekspertyzą.

8.17. Jeżeli Kupujący zgłosił reklamację produktu po upływie 12 miesięcy od zawarcia umowy sprzedaży, a Sprzedawca ją odrzucił, osoba, która załatwiła reklamację, zobowiązana jest wskazać w dokumencie o załatwieniu reklamacji, komu Kupujący może przesłać towar do fachowej oceny. Jeżeli kupujący prześle towar do ekspertyzy osobie wskazanej w dokumencie reklamacyjnym, koszty ekspertyzy towaru, jak również wszelkie inne koszty z tym związane, poniesione w sposób uzasadniony, ponosi sprzedający niezależnie od wyniku ekspertyzy. Jeżeli kupujący udowodni odpowiedzialność sprzedawcy za stwierdzoną wadę towaru w drodze ekspertyzy, kupujący może ponownie dochodzić roszczeń; w czasie ekspertyzy nie biegnie termin gwarancji. Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Kupującemu w terminie 14 dni od daty ponownego dochodzenia roszczeń wszystkie koszty poniesione na profesjonalną ocenę towaru, jak również wszelkie racjonalnie poniesione koszty z tym związane. Ponownie wniesione powództwo nie może zostać odrzucone.

8.18.

8.19. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zastąpienia wadliwego towaru innym bezusterkowym towarem o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, chyba że spowodowałoby to poważne niedogodności dla Kupującego

8.20:

jeżeli Kupujący nie skorzystał z uprawnienia dotyczącego odpowiedzialności Sprzedawcy za wady towaru do końca okresu gwarancji towaru,

jeżeli wadą towaru jest mechaniczne uszkodzenie towaru spowodowane przez kupującego,

jeżeli wada towaru powstała w wyniku użytkowania towaru w warunkach nieodpowiadających naturalnemu środowisku towaru pod względem intensywności, wilgotności, wpływów chemicznych i mechanicznych,

jeżeli wada towaru jest spowodowana niewłaściwą obsługą, eksploatacją lub zaniedbaniem towaru,

jeżeli wada towaru powstała w wyniku uszkodzenia towaru przez nadmierne obciążenie lub przez użytkowanie niezgodne z warunkami określonymi w dokumentacji lub ogólnymi zasadami normalnego użytkowania towaru,

jeżeli wada towaru spowodowana jest uszkodzeniem towaru spowodowanym przez nieuniknione i/lub nieprzewidywalne zdarzenia,

jeżeli wada towaru została spowodowana przypadkowym pogorszeniem stanu towaru,

jeśli wada towaru została spowodowana niefachową interwencją, uszkodzeniem wody, pożarem, elektrycznością statyczną lub atmosferyczną lub innymi działaniami Boga,

jeżeli wada towaru powstała w wyniku ingerencji w towar przez osobę nieuprawnioną.

8.21. Obowiązkiem sprzedawcy jest rozstrzygnięcie reklamacji i zakończenie postępowania reklamacyjnego w jeden z następujących sposobów:

(a) poprzez wymianę towarów,
b) poprzez zwrot ceny zakupu towaru,
c) poprzez przekazanie naprawionego towaru,
d) zapłacenie rozsądnego rabatu od ceny towaru,
(e) poprzez pisemne zaproszenie do odbioru świadczenia określonego przez sprzedającego,
(f) uzasadnione odrzucenie skargi.

8.22. Sprzedawca zobowiązany jest wydać Kupującemu pisemny dowód sposobu ustalenia sposobu zaspokojenia roszczenia i zaspokojenia roszczenia nie później niż w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia roszczenia osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kurierskiego albo firmy kurierskiej. Sprzedawca poinformuje Kupującego o wyniku reklamacji niezwłocznie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego telefonicznie lub pocztą elektroniczną oraz dostarczy dowód rozstrzygnięcia reklamacji wraz z towarem lub pocztą elektroniczną.

8.23. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty dostawy towaru, chyba że w szczególnych przypadkach określono inny okres gwarancji. Wysyłane odżywki dla sportowców, żywność w koszach prezentowych oraz karma dla zwierząt mają minimalny termin przydatności do spożycia powyżej 2 miesięcy przed upływem terminu ważności, w przypadku krótszego terminu ważności Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym telefonicznie lub mailowo, a wysyłka nastąpi tylko za zgodą Kupującego.

8.24. W przypadku naprawy gwarancyjnej towaru, okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres, w którym kupujący nie mógł korzystać z towaru.

8.25. W przypadku wymiany towaru na nowy, okres gwarancji rozpoczyna się ponownie od otrzymania nowego towaru, ale tylko na nowy towar. W przypadku wymiany towaru na nowy, Kupujący otrzyma dokument, na którym będzie wskazana informacja o wymianie towaru, a wszelkie dalsze roszczenia będą realizowane na podstawie umowy kupna i tego dokumentu reklamacyjnego.

8.26. W przypadku wady usuwalnej, roszczenie będzie rozstrzygane według uznania Kupującego zgodnie z punktem 8.15 niniejszych Warunków Reklamacji i Warunków w następujący sposób:

(a) Sprzedawca wymieni wadliwe towary lub
b) Sprzedawca zorganizuje usunięcie wady

8.27. Jeżeli jest to wada usuwalna, a Kupujący nie określi niezwłocznie, zgodnie z pkt 8.15 niniejszych Warunków i Zasad Reklamacji, sposobu załatwienia reklamacji, Sprzedawca załatwi reklamację poprzez usunięcie wady.

8.28. Jeżeli jest to wada, której nie da się usunąć, lub pojedyncza powtarzająca się wada usuwalna, lub szereg różnych wad usuwalnych, które uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie towaru jako wolnego od wad, Sprzedający, w zależności od decyzji Kupującego podjętej na podstawie punktu 8.15 niniejszych Warunków Reklamacji i Warunków Handlowych, rozstrzygnie reklamację w następujący sposób:

poprzez wymianę towaru na inny funkcjonalny towar o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, a jeżeli Sprzedawca nie może wymienić towaru na inny, poprzez zwrot ceny zakupu towaru.

8.29. W przypadku wady nieusuwalnej lub powtarzających się wad usuwalnych, lub gdy występuje większa liczba różnych wad usuwalnych uniemożliwiających prawidłowe korzystanie z towaru niż bez wady, a Kupujący nie określi niezwłocznie zgodnie z pkt 8.15 niniejszych Warunków i Zasad Reklamacji sposobu załatwienia reklamacji, Sprzedawca załatwi reklamację poprzez wymianę towaru na inny sprawny towar o takich samych lub lepszych parametrach technicznych.

8.30. Rozstrzygnięcie reklamacji dotyczy wyłącznie wad określonych w zawiadomieniu o reklamacji oraz w potwierdzeniu reklamacji towaru zgodnie z pkt 8.14. niniejszych Warunków Reklamacji i Regulaminu.

8.31 Dla celów roszczenia, wystąpienie jednej wady usuwalnej więcej niż dwa razy będzie uważane za powtarzającą się wadę usuwalną.

8.32. Na potrzeby roszczenia za wielokrotne wielokrotne wady usuwalne uznaje się wystąpienie w tym samym czasie więcej niż trzech różnych wad usuwalnych.

8.33. Prawo Kupującego do złożenia reklamacji z tytułu wady Towaru wyczerpuje się po skorzystaniu przez Kupującego z przysługującego mu prawa i wezwaniu Sprzedawcy do usunięcia wady Towaru zgodnie z pkt 8.1 niniejszych Warunków i Reklamacji i niezależnie od wyniku reklamacji, Kupujący nie jest uprawniony do ponownego złożenia reklamacji z tytułu tej samej niepowtarzalnej wady (nie jest to wada tego samego rodzaju).

8.34. Postanowienia art. 8 niniejszego Regulaminu i Reklamacji wyraźnie nie dotyczą podmiotów, które nie spełniają definicji konsumenta określonej w ust. 2 lit. a) ustawy 102/2014.

9.1. DANE OSOBOWE I OCHRONA DANYCH

Strony ustalają, że Kupujący, jeśli jest osobą fizyczną, zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedawcy w kolejności: imię i nazwisko, adres stałego zamieszkania wraz z kodem pocztowym, numer telefonu oraz adres e-mail.

Strony ustalają, że Kupujący, jeżeli jest osobą prawną, zgłasza Sprzedającemu w kolejności swoją nazwę firmy, adres siedziby wraz z kodem pocztowym, numer NIP, numer telefonu oraz adres e-mail.

Kupujący może w każdej chwili sprawdzić i zmienić podane dane osobowe, a także anulować swoją rejestrację, logując się na adres e-mail hello@delab.sk

Sprzedawca niniejszym informuje Kupującego, że zgodnie z ustawą nr 18/2018 Dz.U. o ochronie danych osobowych i zmianach niektórych ustaw, w brzmieniu późniejszym (dalej „ustawa o ochronie danych osobowych”), Sprzedawca jako operator będzie przetwarzał dane osobowe Kupującego w procesie zawierania Umowy kupna bez zgody Kupującego jako osoby zainteresowanej, ponieważ przetwarzanie danych osobowych Kupującego będzie realizowane przez Sprzedawcę w stosunkach przedumownych z Kupującym, a przetwarzanie danych osobowych Kupującego jest niezbędne do realizacji Umowy kupna, w której Kupujący występuje jako jedna ze stron umowy.

Kupujący może, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed złożeniem zamówienia, wyrazić zgodę w rozumieniu RODO na przetwarzanie i przechowywanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych, w szczególności wymienionych powyżej i/lub niezbędnych do prowadzenia przez Sprzedawcę działalności związanej z przesyłaniem informacji o nowych produktach, rabatach i promocjach na oferowane towary oraz na ich przetwarzanie we wszystkich swoich systemach informatycznych związanych z przesyłaniem informacji o nowych produktach, rabatach i promocjach na oferowane towary.

Sprzedawca zobowiązuje się do traktowania i postępowania z danymi osobowymi Kupującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Republiki Czeskiej.

Sprzedawca oświadcza, że zgodnie ze ZnOOU dane osobowe będą zbierane wyłącznie w celu określonym w niniejszym regulaminie.

Sprzedawca oświadcza, że zgodnie ze ZnOOU będzie zbierał dane osobowe w celach innych niż wskazane w niniejszym regulaminie oraz zapewni, że dane osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z celem, w jakim zostały zebrane oraz że nie będzie ich łączył z danymi osobowymi zebranymi w innych celach.

Kupujący udziela Sprzedającemu zgody na podstawie pkt 9.5 niniejszego Regulaminu i Reklamacji na czas określony do momentu realizacji celu przetwarzania danych osobowych Kupującego. Sprzedawca zapewnia niezwłoczne zniszczenie danych osobowych Kupującego po zrealizowaniu celu przetwarzania. Kupujący może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w formie pisemnej. Zgoda wygasa w terminie 1 miesiąca od otrzymania wycofania zgody przez Kupującego do Sprzedawcy.

Kupujący zostanie poproszony o potwierdzenie, że Sprzedawca dokonał wystarczającego, zrozumiałego i jednoznacznego powiadomienia Kupującego poprzez zaznaczenie pola przed wysłaniem zamówienia:

jego dane identyfikacyjne, które zostały określone w art. 1 niniejszego Regulaminu,

dane identyfikacyjne podmiotu trzeciego, którym jest firma, która dostarczy Kupującemu zamówiony towar, tak aby dane te zostały wskazane w akceptacji,

cel przetwarzania danych osobowych, którym jest zawarcie umowy kupna-sprzedaży pomiędzy sprzedającym a kupującym,

że będzie przetwarzać dane osobowe kupującego w zakresie imienia i nazwiska, adresu stałego wraz z kodem pocztowym, numeru telefonu i adresu e-mail, jeżeli kupujący jest osobą fizyczną oraz w zakresie nazwy firmy, adresu siedziby wraz z kodem pocztowym, numeru ewidencyjnego, numeru telefonu i adresu e-mail, jeżeli kupujący jest osobą prawną,

że kupujący jest zobowiązany do podania żądanych danych osobowych,

Sprzedawca oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe zgodnie z dobrymi obyczajami i będzie działał w sposób, który nie narusza ani nie omija ZOO lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca oświadcza, że zgoda osoby zainteresowanej nie będzie wymuszana ani warunkowana groźbą odmowy nawiązania stosunku umownego, usługi, towaru lub zobowiązania nałożonego na Sprzedawcę.

Kupujący ma prawo, na pisemne żądanie Sprzedającego, zażądać

potwierdzenie, czy przetwarzane są dane osobowe na jego temat, czy też nie,

cel przetwarzania danych osobowych,

informacji w ogólnie zrozumiałej formie o przetwarzaniu jego danych osobowych w systemie informatycznym i jego statusie w tym zakresie:

dane identyfikacyjne sprzedawcy i przedstawiciela sprzedawcy, jeżeli został ustanowiony,

dane identyfikacyjne pośrednika; nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedawca nie przystąpi do pozyskiwania danych osobowych zgodnie z § 34 UODO,

w ogólnie zrozumiałej formie, dokładne informacje o źródle, z którego uzyskał dane osobowe do przetwarzania,

opis w ogólnie zrozumiałej formie swoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu,

dodatkowe informacje, które są niezbędne nabywcy do zagwarantowania jego praw i prawnie chronionych interesów, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności i warunków przetwarzania danych osobowych, w szczególności

pouczenie o dobrowolności lub obowiązku podania żądanych danych osobowych; jeżeli Sprzedawca pozyskuje dane osobowe Kupującego na podstawie zgody Kupującego na podstawie ZOO, Sprzedawca poinformuje również Kupującego o okresie ważności zgody, a jeżeli obowiązek podania danych osobowych przez Kupującego wynika z bezpośrednio wykonalnego prawnie wiążącego aktu Unii Europejskiej, umowy międzynarodowej, którą Republika Czeska jest związana lub ustawy, Sprzedawca poinformuje Kupującego o podstawie prawnej, która nakłada ten obowiązek oraz poinformuje Kupującego o konsekwencjach odmowy podania danych osobowych,

informacje o podmiotach trzecich, w przypadku gdy oczekuje się lub rozumie, że dane osobowe zostaną im przekazane,

zakres odbiorców, jeżeli przewiduje się lub rozumie, że dane osobowe zostaną im ujawnione,

forma ujawnienia, jeśli dane osobowe mają być ujawnione,

państw trzecich, jeżeli przewiduje się lub rozumie, że nastąpi przekazanie danych osobowych do tych państw,

sprostowania jego nieprawidłowych, niekompletnych lub nieaktualnych danych osobowych podlegających przetwarzaniu,

zniszczenia swoich danych osobowych, jeżeli cel przetwarzania został osiągnięty; w przypadku, gdy przedmiotem przetwarzania są dokumenty urzędowe zawierające dane osobowe, może żądać ich zwrotu,

zniszczenia swoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu, jeżeli doszło do naruszenia ZOO lub innego obowiązującego przepisu prawnego Republiki Czeskiej.

Kupujący ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec:

przetwarzania jego danych osobowych, co do których przypuszcza, że są lub będą przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego bez jego zgody oraz do żądania ich zniszczenia,

wykorzystania danych osobowych, o których mowa w sekcji 31, do celów marketingu bezpośredniego w komunikacji pocztowej, lub

udostępnienia danych osobowych, o których mowa w pkt 31, dla celów marketingu bezpośredniego.

Kupujący, na bezpłatny pisemny wniosek, ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 31 ustawy, poprzez wskazanie uzasadnionych podstaw lub przedstawienie dowodów nieuzasadnionej ingerencji w jego prawa i prawnie chronione interesy, które są lub mogą być naruszone przez takie przetwarzanie danych osobowych w konkretnym przypadku; o ile nie uniemożliwiają tego prawnie uzasadnione podstawy, a sprzeciw Kupującego zostanie udowodniony, Sprzedawca zablokuje i zniszczy bez zbędnej zwłoki dane osobowe, wobec których przetwarzania Kupujący wniósł sprzeciw, gdy tylko pozwolą na to okoliczności.

Kupujący, na pisemny wniosek lub osobiście, jeśli sprawa nie może być odłożona, ma ponadto prawo w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec Sprzedawcy i nie poddać się decyzji Sprzedawcy, która wywołałaby skutki prawne lub istotny wpływ na Kupującego, jeśli taka decyzja została podjęta wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania jej danych osobowych. Kupujący ma prawo zwrócić się do Sprzedawcy o dokonanie przeglądu decyzji wydanej metodą inną niż zautomatyzowane przetwarzanie, przy czym Sprzedawca zastosuje się do żądania Kupującego, przy czym decydującą rolę w przeglądzie decyzji odgrywa osoba uprawniona; Sprzedawca poinformuje Kupującego o sposobie przeglądu i wyniku ustaleń w terminie zgodnym z ust. 18 niniejszego Regulaminu. Prawo to nie przysługuje Kupującemu tylko wtedy, gdy przewiduje to ustawa szczególna przewidująca środki zabezpieczające uzasadnione interesy Kupującego, lub gdy w stosunku przedumownym lub w trakcie istnienia stosunku umownego Sprzedający wydał decyzję uwzględniającą żądanie Kupującego, lub gdy Sprzedający podjął w ramach umowy inne uzasadnione środki zabezpieczające uzasadnione interesy Kupującego.

Jeżeli nabywca skorzysta z przysługującego mu prawa w formie pisemnej, a z treści żądania wynika, że skorzystał z przysługującego mu prawa, żądanie uważa się za złożone zgodnie z niniejszą ustawą; żądanie złożone za pomocą poczty elektronicznej lub faksu nabywca doręcza na piśmie w terminie trzech dni od dnia jego wysłania.

Jeżeli nabywca podejrzewa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może powiadomić o tym Urząd Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli nabywca nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, jego prawa mogą być wykonywane przez jego przedstawiciela ustawowego.

Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia wniosku Kupującego w formie pisemnej zgodnie z niniejszym nr Regulaminu lub do spełnienia żądań Kupującego zgodnie z ZOO i poinformowania o tym Kupującego w formie pisemnej w terminie 30 dni od otrzymania wniosku lub żądania.

O ograniczeniu praw Kupującego wynikających z KBAA Sprzedawca niezwłocznie powiadomi na piśmie osobę, której to dotyczy oraz Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Sprzedawca informuje Kupującego, że zgodnie ze ZnOO, przy przetwarzaniu danych osobowych Kupującego przewiduje się, że dane osobowe Kupującego będą ujawniane i udostępniane następującym osobom trzecim lub odbiorcom:

Packeta Czech s. r. o., z siedzibą przy Kopčianska 3338/82A 851 01 Bratislava, numer identyfikacyjny: 48136999, zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu Rejonowego Bratysława I, dział: s.r.o., numer wpisu: 105158/B

10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA

10.1. Jeżeli wykonanie zobowiązań Sprzedawcy wynikających z Umowy kupna stanie się niemożliwe z powodu zapasów, niedostępności towarów lub jeżeli producent, importer lub dostawca towarów uzgodnionych w Umowie kupna przerwał produkcję lub wprowadził tak poważne zmiany, że wykonanie zobowiązań Sprzedawcy wynikających z Umowy kupna stało się niemożliwe lub z powodu siły wyższej, lub jeżeli nawet po dołożeniu wszelkich starań, których można od niego sprawiedliwie wymagać, nie jest w stanie dostarczyć towarów klientowi w terminie określonym w niniejszych warunkach, sprzedający jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania kupującego o tym fakcie, a także jest zobowiązany do zaoferowania kupującemu alternatywnego świadczenia lub możliwości odstąpienia przez kupującego od umowy kupna (anulowania zamówienia). W przypadku odstąpienia przez Kupującego od Umowy sprzedaży z przyczyn określonych w niniejszym punkcie niniejszych Reklamacji i Regulaminu, Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu Kupującemu wpłaconego już zadatku na poczet towaru uzgodnionego w Umowie sprzedaży w terminie 14 dni od powiadomienia o odstąpieniu od umowy przelewem na konto wskazane przez Kupującego.

10.2 Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od Umowy kupna bez podania przyczyny zgodnie z § 7 i nast. ustawy nr 102/2014 Dz.U. o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość (zwanej dalej „ustawą o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość”) w ciągu 14 dni od otrzymania towaru lub od daty zawarcia umowy o świadczenie usług lub umowy o udostępnienie treści elektronicznych niedostarczonych na nośniku materialnym, jeżeli Sprzedający terminowo i prawidłowo wypełnił obowiązki informacyjne zgodnie z § 3 ustawy o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość.

10.3 W tym terminie Kupujący ma prawo do rozpakowania i przetestowania towaru po jego otrzymaniu w sposób podobny do zwyczajowo przyjętego przy zakupie w tradycyjnym sklepie „brick-and-mortar”, w zakresie niezbędnym do określenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru.

10.4 Okres odstąpienia rozpoczyna się w dniu, w którym Kupujący lub osoba trzecia wyznaczona przez Kupującego, inna niż przewoźnik, odbierze wszystkie części zamówionych towarów lub jeśli

(a) dostarcza towary składające się z kilku części lub kawałków, od daty otrzymania ostatniej części lub kawałka,
(b) dostarcza towary zamówione przez kupującego w jednym zamówieniu oddzielnie, od daty otrzymania towaru, który został dostarczony jako ostatni,
(c) dostarcza towary na podstawie umowy wielokrotnie w określonym terminie, począwszy od daty odbioru pierwszego dostarczonego towaru.

10.5 Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży, której przedmiotem jest zakup towarów, nawet przed rozpoczęciem biegu terminu do odstąpienia od umowy.

10.6 Odstąpienie od umowy jest wymagane na piśmie, w sposób niebudzący wątpliwości, że odstąpienie zostało dokonane pod wpływem błędu lub w formie zapisu na innym trwałym nośniku lub na formularzu stanowiącym załącznik nr 2. 1 do niniejszych Warunków sprzedaży i reklamacji. Termin do odstąpienia od umowy uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało wysłane do sprzedawcy nie później niż w ostatnim dniu terminu zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość.

10.7 Odstąpienie od Umowy sprzedaży na podstawie poprzedniego punktu niniejszego Regulaminu musi zawierać informacje wymagane w formularzu odstąpienia od umowy, stanowiącym załącznik nr 2.1 do niniejszego Regulaminu, w szczególności dane identyfikacyjne Kupującego, numer i datę zamówienia, dokładną specyfikację towaru, sposób, w jaki Sprzedający ma zwrócić otrzymane już świadczenie, w szczególności numer konta i/lub adres pocztowy Kupującego.

10.8 W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Nabywcę, wszelkie umowy dodatkowe związane z Umową sprzedaży, od których Nabywca odstąpił, zostają unieważnione od początku. Od Kupującego nie można żądać żadnych kosztów ani innych płatności związanych z odstąpieniem od umowy dodatkowej, z wyjątkiem kosztów i płatności, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, art. 10 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy o ochronie konsumentów w przypadku sprzedaży na odległość oraz ceny za usługę, jeżeli przedmiotem umowy jest świadczenie usługi, a usługa została w pełni wykonana.

10.9 W ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy kupna, kupujący bez zbędnej zwłoki odeśle towar na adres siedziby operatora lub przekaże go sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru towaru. Nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedawca zaproponował odbiór towaru osobiście lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej. Termin wynikający ze zdania pierwszego niniejszego punktu niniejszych Warunków Sprzedaży i Reklamacji uważa się za zachowany, jeżeli towar został przekazany do przewozu nie później niż w ostatnim dniu terminu.

10.10. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę. Zaleca się ubezpieczenie towaru. Sprzedawca zwróci Kupującemu wszystkie płatności otrzymane od Kupującego na podstawie lub w związku z Umową sprzedaży, w tym koszty transportu, dostarczenia i wysyłki oraz inne koszty i opłaty, bez zbędnej zwłoki i nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu płatności na rzecz Kupującego na podstawie niniejszego punktu Regulaminu przed dostarczeniem towarów do Kupującego lub do czasu dostarczenia przez Kupującego dowodu, że towary zostały zwrócone do Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca zaproponuje odbiór towarów osobiście lub przez osobę upoważnioną przez Sprzedawcę.

10.11 Koszt zwrotu towaru do Sprzedawcy ponosi Kupujący. Zwrot towaru następuje bezpośrednio do Sprzedawcy lub do osoby upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru towaru. Nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedawca zgodził się ponieść te koszty samodzielnie lub gdy nie dopełnił obowiązku wynikającego z § 3 ust. 1 pkt 1 lit. i ustawy o ochronie konsumentów przy sprzedaży na odległość.

10.12. Kupujący jest odpowiedzialny jedynie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z takiego traktowania towarów, które wykracza poza to, co jest konieczne do ustalenia cech i funkcjonalności towarów. Konsument nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie wartości towaru, jeżeli sprzedawca nie dopełnił obowiązku informacyjnego o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy o ochronie konsumentów przy sprzedaży na odległość.

10.13. Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu Kupującemu Ceny Zakupu za Towar w taki sam sposób, w jaki Kupujący dokonał płatności, chyba że Sprzedawca uzgodni z Kupującym inny sposób zwrotu płatności, bez żadnych dodatkowych obciążeń Kupującego z tego tytułu.

10.14 Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość, Kupujący nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest:

sprzedaż towarów wykonanych zgodnie ze szczególnymi wymaganiami konsumenta, towarów wykonanych na miarę lub towarów zaprojektowanych specjalnie dla jednego konsumenta,

sprzedaży towarów zamkniętych w opakowaniach ochronnych, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych oraz których opakowanie ochronne zostało uszkodzone po dostarczeniu,

sprzedaż nagrań dźwiękowych, nagrań wizualnych, nagrań audiowizualnych, książek lub oprogramowania komputerowego sprzedawanych w opakowaniu ochronnym, pod warunkiem że konsument rozpakował opakowanie,

dostarczanie treści elektronicznych innych niż na nośniku materialnym, pod warunkiem że dostarczanie zostało rozpoczęte za wyraźną zgodą konsumenta i że konsument oświadczył, iż został należycie poinformowany o tym, że poprzez wyrażenie takiej zgody traci prawo do odstąpienia od umowy.

10.15. Postanowienia art. 10 niniejszego Regulaminu i Reklamacji wyraźnie nie dotyczą podmiotów, które nie spełniają definicji konsumenta określonej w art. 2 lit. a) Ustawy.

11. PRZEPISY KOŃCOWE

11.1 W przypadku, gdy Umowa Zakupu zawarta jest w formie pisemnej, wszelkie zmiany Umowy Zakupu wymagają formy pisemnej

11.2 Strony ustalają, że komunikacja między nimi będzie odbywać się za pomocą poczty elektronicznej.

11.3 Stosunki nie uregulowane niniejszymi Warunkami sprzedaży i roszczeń podlegają odpowiednim przepisom Kodeksu cywilnego. 22/2004 Dz.U. o handlu elektronicznym oraz zmiana i uzupełnienie ustawy nr 128/2002 Dz.U. o kontroli państwowej rynku wewnętrznego w sprawach ochrony konsumentów oraz zmiana niektórych ustaw w brzmieniu ustawy nr 1/2003 284/2002 Dz.U. i ustawy nr 102/2014 Dz.U. o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość.

11.4 Niniejsze Warunki Sprzedaży i Reklamacji stają się skuteczne wobec Kupującego z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży.

11.5 Przed wysłaniem zamówienia Kupujący zostanie poproszony o potwierdzenie poprzez zaznaczenie pola, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, zrozumiał jego treść i zgadza się na niego w całości.

12. ALTERNATYWNE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

12.1 Kupujący ma prawo zwrócić się do Sprzedawcy o zadośćuczynienie, jeżeli uważa, że Sprzedawca naruszył jego prawa lub nie załatwił reklamacji w sposób dla niego satysfakcjonujący. Jeżeli Sprzedawca nie odpowie na wniosek w ciągu 30 dni lub odpowie na niego w sposób negatywny, konsument może złożyć wniosek o wszczęcie alternatywnego rozwiązywania sporów do podmiotu zajmującego się alternatywnym rozwiązywaniem sporów (zwanego dalej podmiotem ADR) zgodnie z ustawą 391/2015 Sb. Konsument może złożyć wniosek w sposób określony zgodnie z sekcją 12 ustawy 391/2015 Coll. Wniosek można również złożyć online za pośrednictwem platformy alternatywnego rozwiązywania sporów RSO.

Alternatywne metody rozwiązywania sporów są zarezerwowane wyłącznie dla konsumentów będących osobami fizycznymi, a nie dla nabywców będących przedsiębiorcami. Rozstrzyganie sporów odbywa się między konsumentem a sprzedawcą, którzy zawarli umowę na odległość i których spór ma wartość powyżej 20 EUR. Maksymalna opłata, jakiej może zażądać ADR, wynosi 5 EUR od kupującego, na pokrycie kosztów.

Ważne linki i załączniki (kliknij na link): Odstąpienie od umowy kupna na odległość

UWAGA:

Niniejsze warunki ogólne zostały sporządzone dla DELAB, s.r.o., nr ID: 53 548 256, Železničná 1534, Senica 905 01, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym Sądu Okręgowego w Trnavie, dział: sro, nr wkładki: 48400/T , przez Kriša. /27, Žiar nad Hronom 965 01, nr ID: 50 532 464, który zastrzega sobie prawa autorskie do tej pracy. Jakiekolwiek wykorzystanie tej pracy lub jej części (reprodukcja, kopiowanie, skanowanie lub inne rozpowszechnianie tekstów, tabel i innych części tej pracy) za pomocą środków mechanicznych lub elektronicznych bez uprzedniej pisemnej zgody Krši s.r.o. na takie wykorzystanie jest surowo zabronione.